PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Prašome susipažinti su mūsų svetainės Paslaugų teikimo sąlygomis, kadangi čia bus pateikiama svarbi informacija susijusi su Jūsų teisėmis.

1. BENDROJI INFORMACIJA

Šios Paslaugų teikimo sąlygos (toliau - “Sąlygos”) yra laikomos sutartimi, kuri sudaroma tarp įmonės „UAB EECO“, įmonės kodas 300507572, registruotos adresu Marijampolės g. 10, Garliava, Kauno raj., LT (toliau - “Bendrovė”) ir Jūsų, kaip svetainės https://b7b.eeco.lt/ (toliau - “Svetainė”) lankytojo, bei nustato bendrąsias Svetainės naudojimo sąlygas ir taisykles.
Sąlygose naudojami terminai “mes”, ”mus” arba “mūsų” reiškia Bendrovę. Terminai “Jūs”, “Jūsų”, “lankytojas” arba “klientas” reiškia bet kurį asmenį, kuris lankosi mūsų Svetainėje.
Nepriklausomai nuo to, ar tik naršote Svetainėje ar įsigyjate joje pateikiamas paslaugas ir/ar prekes (toliau – “Produktai”), Jūsų naudojimasis mūsų Svetaine prilyginamas Jūsų elektroniniam sutikimui ir patvirtinimui, jog perskaitėte, supratote ir įsipareigojate laikytis šių Sąlygų.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, keisti bei papildyti šias Sąlygas ar bet kurią politiką ar sutartis, kurios yra laikomos šių Sąlygų sudėtine dalimi. Jūs sutinkate, jog bet kokie pakeitimai ar papildymai įsigalioja iškart po paskelbimo Svetainėje https://b7b.eeco.lt/. Jūsų naudojimasis šia Svetaine po tokių pakeitimų ar papildymų reiškia Jūsų sutikimą su šiomis Sąlygomis.
Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, po paskutinių pakeitimų/ papildymų, prašome nesinaudoti (arba nustoti naudotis) šia Svetaine.

2. NAUDOJIMOSI SVETAINE APRIBOJIMAI

Naudodamiesi šia Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis asmuo, t.y. 18 metų arba vyresnis asmuo, visa Jūsų asmeninė informacija, kurią mums teikiate, yra teisinga, Jūs nesinaudojate kito asmens duomenimis ar tapatybe ir galite sudaryti civilines sutartis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba savo šalies įstatymus, jeigu jungiatės prie mūsų Svetainės iš kitos šalies.
Jeigu naudojatės mūsų Svetaine ar įsigyjate Produktų, atstovaudami juridinį asmenį, Jūs patvirtinate, jog esate tinkamai įgaliotas ir turite teisę sutikti su šiomis Sąlygomis atstovaujamo juridinio asmens vardu. Šiuo atveju terminai “Jūs”, “Jūsų”, “lankytojas” arba “klientas” reikš juridinį asmenį, kurį atstovaujate. Paaiškėjus, jog neturėjote tinkamų įgaliojimų arba teisės atstovauti juridinį asmenį, atsakomybė už šių Sąlygų vykdymą gali būti perkeliama asmeniškai Jums.

3. NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS

Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate tai daryti teisėtai, laikydamiesi visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir teisės aktų, o Jūsų skelbiamas turinys yra teisėtas ir nepažeidžiantis teisės aktų ir/ ar kitų lankytojų teisių.
Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs:
Įspėjame, jog jei mėginsite įvykdyti ar vykdysite kibernetinę mūsų Svetainės ar mūsų duomenų bazės ataką, galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Mes netoleruojame tokių veiksmų, todėl apie neteisėtą veiklą nedelsiant pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Be aukščiau pateiktų bendrųjų Svetainės naudojimo taisyklių, šio skyriaus nuostatos taikomos mūsų Svetainėje esančio turinio apsaugai. Visa mūsų Svetainėje esanti informacija, įskaitant duomenis, tekstą, programinę įrangą, programinį kodą, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus ir funkcijas bei joje esančius prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus (toliau – “Turinys”), yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Visas Turinys, kurį mes pateikiame savo Svetainėje ar kitais su Svetaine susijusiais kanalais, priklauso „UAB EECO“ arba mums yra suteiktos teisės naudoti šį Turinį.
Draudžiama naudoti, kopijuoti ir/ar platinti mūsų Svetainės Turinį, bet kokiais komerciniais tikslais. Jūs galite naudoti mūsų Svetainėje esančią informaciją ir turinį savo kompiuterio ar kito įrenginio ekrane arba laikyti Turinį elektroniniuose įrenginiuose, bet ne serveriuose ar kituose įrenginiuose, prijungtuose prie tinklo. Taip pat galite turėti atspausdintą mūsų Svetainės Turinio kopiją, tačiau tai darydami sutinkate naudoti ją tik savo asmeniniams poreikiams, bet ne komerciniais tikslais.
Svetainėje esantis Turinys Jums teikiamas toks “koks yra”, “kaip yra” ir “su visais trūkumais”, tik Jūsų asmeniniam, bet ne komerciniam naudojimui ir negali būti atsisiunčiamas, kopijuojamas, atgaminamas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas ar kitaip panaudojamas bet kokiems kitiems tikslams, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Šios Sąlygos nesuteikia Jums autorinių teisių, teisių į prekės ženklus, patentus ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar licencijų.

5. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

Jūsų patogumui mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, priklausančias mūsų partneriams ar trečiosioms šalims, kurių mes nevaldome. Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių turinį, pasiekiamą informaciją ar duomenis, jų sąlygas ir taisykles, o taip pat ir privatumo politikas.
Mes neatsakome už tokiose svetainėse pateikiamą informaciją ir asmens duomenų apsaugą, bei neprisiimame atsakomybės už žalą ar nuostolius, kuriuos gali sukelti naudojimasis šiomis svetainėmis, jose randama reklama, turiniu, produktais ar paslaugomis. Sekdami nuorodas į kurią nors iš trečiųjų šalių svetainių, raginame Jus, peržiūrėti kiekvienos tokios svetainės sąlygas, taisykles ir privatumo politikas, prieš pateikiant asmens duomenis ar pradedant jomis naudotis.

6. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Jei mes nesilaikysime šių Sąlygų, atlyginsime Jums tik tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl konkretaus šių Sąlygų pažeidimo.
Naudodamiesi šia Svetaine, Jus sutinkate tai daryti savo rizika. Mes neteikiame jokių garantijų, susijusių su mūsų Svetaine ar jos naudojimu. Naudodamiesi mūsų Svetaine patvirtinate, kad suprantate, jog negalime garantuoti visiško svetainės saugumo. Jūs prisiimate visą interneto vartotojo riziką.
Mes visada stengsimės užtikrinti, kad Svetainėje pateikiama informacija ir duomenys būtų teisingi ir aktualūs, tačiau informuojame, jog Svetainėje gali pasitaikyti netikslumų, kurie apima ir technines problemas, bei sutrikimus, kurių gali pasitaikyti Jums naudojantis mūsų Svetaine. Jei pastebėsime arba būsime informuoti apie gedimus, klaidas ar netikslią informaciją, mūsų Svetainės turinyje, kuo greičiau imsimės veiksmų juos ištaisyti, tačiau jokiais atvejais mes neatsakome už:
Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate, kad visa taikomų įstatymų apimtimi, mes nebūsime atsakingi Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius. Taip pat už bet kurią kitą, tiesioginę ar netiesioginę, žalą atsiradusią dėl naudojimosi mūsų Svetaine.

7. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs įsipareigojate atlyginti žalą mums ir/ar mūsų partneriams, kylančią iš bet kokių pretenzijų, ieškinių, išlaidų reikalavimų ir nuostolių atlyginimo (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas advokatų išlaidas), kurią mes tiesiogiai ar netiesiogiai galime patirti dėl: (a) Jūsų naudojimosi šia Svetaine, (b) bet kurios iš šių Sąlygų ir Privatumo politikos nuostatų ar susitarimų pažeidimo ir/arba (c) bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. Šiame skyriuje numatytos sąlygos dėl žalos atlyginimo lieka galioti ir nutraukus ar pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, bei Jums nustojus naudotis šia Svetaine.

8. PRIVATUMO POLITIKA

Užtikriname, kad visi asmens duomenys, kuriuos mes renkame arba Jūs mums perduodate, bus laikomi konfidencialiais ir tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

9. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jeigu lankotės šioje Svetainėje būdami kitoje šalyje, nei veikia mūsų įmonė, tai gali lemti tarptautinį informacijos perdavimą. Lankydamiesi šioje Svetainėje ir elektroniniu būdu bendraudami su mumis, Jūs sutinkate su tokiu informacijos perdavimu ir jam neprieštaraujate.

10. SVETAINĖS PASIEKIAMUMAS

Dėsime visas pastangas, kad mūsų Svetainė būtų pasiekiama ir veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tačiau gali nutikti taip, kad Svetainė bus nepasiekiama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų valios, įskaitant, bet neapsiribojant, telekomunikacijų ar skaitmeninių perdavimo ryšių nutraukimas ar gedimai, o taip pat periodinę techninę priežiūrą, remontą ar Svetainės arba jos funkcijų atnaujinimo darbus, kuriuos atliekama periodiškai.
Jūs neprieštaraujate ir sutinkate, kad mes negalime užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir neprisiimame jokios atsakomybės prieš Jus ar prieš bet kurį kitą asmenį.

11. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu, nenurodant priežasčių ir be išankstinio įspėjimo, nutraukti savo paslaugų teikimą. Nors dėsime visas pastangas, kad maksimaliai padidintume visų savo paslaugų galiojimo laiką, tačiau gali pasitaikyti atvejų, kuomet mūsų siūloma paslauga bus nutraukta. Tokiu atveju mes pasiūlysime Jums panašią paslaugą, vietoje nutrauktosios arba grąžinsite pinigus, jei paslauga buvo mokama.

12. ĮMOKOS IR MOKESČIAI

Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad Jūsų mokėjimai būtų surenkami ir administruojami įmonės „UAB EECO“.
Jūs įsipareigojate apmokėti užsakymą, kurį teikiate per šią Svetainę, o taip pat visus kitus mokesčius ir mokėjimus susijusius su Jūsų pateiktu užsakymu.
Mes pasiliekame teisę, bet kuriuo metu, keisti savo kainas ir taikomus mokesčius, o tokie pakeitimai bus skelbiami šioje Svetainėje ir įsigalios nedelsiant po paskelbimo, nepranešant Jums apie tai iš anksto.
Pinigų grąžinimo politika: už Produktus ir/ ar paslaugas, kurias įsigyjate mūsų Svetainėje galite prašyti pinigų grąžinimo per 14 dienų nuo įsigijimo arba užsakymo pristatymo dienos (“Grąžinimo terminas”). Paraiškas dėl grąžinimo išnagrinėsime per 14 dienų, nuo tokios paraiškos gavimo dienos. Jokiais atvejais negalite reikalauti grąžinti didesnės sumos nei esate sumokėjęs už mūsų paslaugą ar Produktą.

13. ATITIKTIS VIETOS ĮSTATYMAMS

Mes negarantuojame, kad šioje Svetainėje esantys Produktai ir/ar jos Turinys yra teisėti visose šalyje ir jurisdikcijose. Draudžiama naudotis šia Svetaine iš šalių ir jurisdikcijų, kur Svetainėje pateikiami Produktai ir/ar Turinys yra draudžiami vietos įstatymų. Jeigu nuspręsite naudotis šia Svetaine ir jos Turiniu, iš svečios šalies, būsite atsakingi už visų savo buvimo vietos įstatymų ir teisės aktų laikymąsi.

14. TAIKOMA TEISĖ

Šios Sąlygos ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kilę dėl jų ar susijusių su jomis, yra reglamentuojami ir nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15. GINČŲ SPRENDIMAS

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Sąlygų arba susijęs su šiomis Sąlygomis bus sprendžiamas derybų būdu, nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas arbitražu, Vilniaus komercinio arbitražo teisme, pagal Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo kalba bus lietuvių, arbitrų skaičius - 1 (vienas). Arbitražo vieta bus Vilniuje.

16. SKYRIŲ PAVADINIMAI

Šiose Sąlygose randami skyrių pavadinimai yra naudojami tik patogumui ir jie negali būti vertinami Sąlygų aiškinimo ar interpretavimo tikslu.

17. SĄLYGŲ GALIOJIMAS

Vienos Sąlygų dalies negaliojimas nedaro negaliojančių visų Sąlygų. Jei kurią nors šių Sąlygų dalį atitinkamos jurisdikcijos teismas pripažintų negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina, tokia dalis bus atskirta nuo likusių Sąlygų, kurios ir toliau bus laikomos galiojančiomis ir vykdytinomis, kiek tai leidžia teisės aktai.

18. KONTAKTINE INFORMACIJA

Jeigu turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu:
„UAB EECO“
Marijampolės g. 10 Garliava
eeco@eeco.lt